سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احمد بن ولید ازرقی
 

شماره مقاله :

10114  

تعداد مشاهده :

480

 

     

 

ازرقی . احمدبن الولیدبن عقبةبن الازرق بن عمروبن الحارث بن ابی شمر الغانی المکی ، مکنی بابی محمد و معروف بازرقی ، منسوب بجد اعلی . وی از داودبن عبدالرحمن العطار و سفیان بن عیینة روایت کند و از او حفید وی و یعقوب بن سفیان روایت کنند و او بسال 212 هَ . ق . درگذشته است . (انساب سمعانی ).