سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابو ورد بن ثمامة
 

شماره مقاله :

10648  

تعداد مشاهده :

508

 

     

 

ابو ورد بن ثمامة

بن حزن قشيرى محدثى مشهور و كم حديث بوده است.

*

متن عربی:

أبو الورد بن ثمامة

بن حزن القشيري، وكان معروفا قليل الحديث.

 

از کتاب: ترجمه الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش.

 

مصدر:

دائرة المعارف شبکه اسلامی

islamwebpedia.com