سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : الله الله
 

شماره مقاله :

3274  

تعداد مشاهده :

455

 

     

 

اﷲالله. [ اَل ْ لاه اَل ْ لاه / اَل ْ ل َه اَل ْ ل َه ]  (ع صوت مرکب ) بترس از خدای . (زمخشری ). برای تحذیر استعمال میشود نظیر الطریق الطریق ، یعنی احذروا اﷲ (بترسید از خدا). این جمله را درجایی که کسی کاری بکند یا سخنی بگوید که مناسب وی نبوده باشد استعمال کنند چنانکه در حدیث آمده : اﷲاﷲ فی اصحابی . (از آنندراج ). زنهار. زینهار. الحذر. الامان . || فارسی زبانان در مقام تعجب نیز استعمال میکنند، کذا قال العلامة الاحراری . (از آنندراج ) (از غیاث اللغات ). عجبا. یاللعجب . شگفتا. برای تعجب آرند مانند سبحان اﷲ و اﷲ اکبر || کلمه ٔ تحریض . هنگام تحریض به شتاب گویند. العجل . البدار || برای خدا. ترا بخدا، متضمن معنی حث و اصرار است || بمعنی حاشا نیز آمده . (از آنندراج ) .