سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابو عون
 

شماره مقاله :

373  

تعداد مشاهده :

560

 

     

 

عبدالله بن ارطبان مولی مزینه رحمه الله تعالی از فقهاء نامی و برجسته بصره که عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی نسبت به ایشان می‌فرمود : واقعاً ابو عون از فقهاء حقیقی عصر ما هستند. به تاریخ سنه‌ي 151 ‌هـ .ق‌ وفات يافت.