سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابکام
 

شماره مقاله :

4068  

تعداد مشاهده :

440

 

     

 

ابکام . [ اِ ] (ع مص ) گنگ گردانیدن . || گنگ شدن . (از کنزاللغات ). || بازایستادن از نکاح .