سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابوالمثنی
 

شماره مقاله :

4462  

تعداد مشاهده :

425

 

     

 

ابوالمثنی . [ اَ بُل ْ م ُ ث َن ْ نا ] (ع اِ مرکب ) بادام . لوز. (المرصع).