سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن احمد
 

شماره مقاله :

4787  

تعداد مشاهده :

928

 

     

 

ابراهیم بن احمد. [ اِ م ِ ن ِ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن اغلب بن ابراهیم بن اغلب . نهمین پادشاه اغلبی . میل بسیار به آبادی و عمران داشته ... و با بنی طولون که در مصر فرمانروائی داشتند جنگها داده و بر آنها غلبه کرده و به سال 289 هَ .ق . به بیماری ذوسنطاریا درگذشته و به قیروان مدفون شده است .