سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن ذکوان حرانی
 

شماره مقاله :

4839  

تعداد مشاهده :

921

 

     

 

ابراهیم بن ذکوان .[ اِ م ِ ن ِ ذَک ْ ] (اِخ ) حرّانی . از موالی جعفر بن منصور عباسی . چندی وزیر هادی بن مهدی خلیفه بوده است .