سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابراهیم بن قریش عقیلی
 

شماره مقاله :

5000  

تعداد مشاهده :

877

 

     

 

ابراهیم بن قریش عقیلی . [ اِ م ِ ن ِ ق ُ رَ ش ِ ع َ ] (اِخ ) ششمین از سلاطین بنی عقیل در موصل . بزمان سلطنت برادرش مسلم مدتی دراز محبوس بوده پس از وفات مسلم ، بنی عقیل وی را از زندان مستخلص و بسلطنت برداشتند (477 هَ .ق .). ابراهیم تا 482 حکومت کرد و در آن سال ملکشاه سلجوقی وی را دستگیر و در قلعه ای زندانی کرد و مملکت او بضبط فخرالدولةبن جهیر عامل ملکشاه درآمد. پس از وفات ملکشاه تَرکانخاتون زوجه ٔ او، ابراهیم را آزاد کرده موصل را به او واگذاشت . تُتُش برادر ملکشاه که صاحب شام بود هوس تسخیر عراق و قصد بغداد کرد. ابراهیم از عبور وی از موصل مانع گردید. تتش با آقسنغر صاحب حلب بر او هجوم برده و سی هزار لشکر ابراهیم را شکست داده او را اسیر کرده بقتل رسانیدند (486).