سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اتان
 

شماره مقاله :

5088  

تعداد مشاهده :

485

 

     

 

اتان .[ اَ / اِ ] (ع اِ) خر ماده . ماچه خر. ماچه الاغ . ماده خر. (مهذب الأسماء). خرماچه . ماچه حماره . اُم ﱡحِلس . و شیر او مسلولان را بغایت نافع است . و اتانة بدین معنی کم آمده است . ج ، اُتُن ، آتُن ، اُتن ، مأتوناء. || سنگی بزرگ که در میان آب باشد. آبخور سر چاه . ایستادنگاه آبکش بر لب چاه . سنگ بزرگ سر چاه . || پایه ٔ هودج . نشست گاه هودج از پشت شتر.