سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اتقار
 

شماره مقاله :

5197  

تعداد مشاهده :

391

 

     

 

اتقار. [ اِت ْ ت ِ] (ع مص ) آهستگی کردن . || بردبار گشتن .