سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اثاث
 

شماره مقاله :

5304  

تعداد مشاهده :

415

 

     

 

اثاث . [ اِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَث ّ و اثیث .