سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اثرنتاء
 

شماره مقاله :

5407  

تعداد مشاهده :

400

 

     

 

اثرنتاء. [ اِ رِ ] (ع مص ) بسیار شدن گوشت سینه .