سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احناش
 

شماره مقاله :

6797  

تعداد مشاهده :

407

 

     

 

احناش . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حَنَش ، به معنی آنچه از چرنده و پرنده که او را صید کنند و مار و افعی . آنچه صید کرده میشود از مرغان و هوام و مگسان و ماران . شکارهای مرغ و مارها. شکارها. مارها.