سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : احیر
 

شماره مقاله :

6871  

تعداد مشاهده :

448

 

     

 

احیر. [ اَ ی َ ] (ع ن تف ) متحیرتر.
- امثال :
احیر من ضب ّ ؛ لانه اذا فارق جحره لم یهتد للرجوع .
احیر من ورل ؛ و هو دابَّة مثل الضب ّ یوصف بالحیرة. (مجمع الامثال میدانی ).