سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخجل
 

شماره مقاله :

7110  

تعداد مشاهده :

429

 

     

 

اخجل . [ اَ ج َ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از خَجَل . شرمنده تر: اخجَل من مقمور.