سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخربة
 

شماره مقاله :

7165  

تعداد مشاهده :

414

 

     

 

اخربة. [ اَ رِ ب َ ] (ع اِ) ج ِ خراب . (دهار).