سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اخون
 

شماره مقاله :

7427  

تعداد مشاهده :

408

 

     

 

اخون . [ اَ وَ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از خیانت . خائن تر: اخون من الذئب . و رجوع به مجمعالامثال میدانی شود.