سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ادحل
 

شماره مقاله :

7533  

تعداد مشاهده :

415

 

     

 

ادحل . [ اَ ح ُ ] (ع اِ) ج ِ دَحْل ، بمعنی مغاک تنگ دهان فراخ شکم که در آن بتوان رفت .