سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ماتم
 

شماره مقاله :

786  

تعداد مشاهده :

1025

 

     

 

[در اصطلاح فقه] نشستن خانواده میت برای سوگواری‌.

حکم آن: کراهت تنزیهی است‌، چون برگزاری مراسمهای مختلف موجب تجدید حزن و اندوه می‌شود و هرکس بخواهد تسلیت بگوید می‌تواند در راه‌، در بازار، در منزل‌، در محل کار از طریق تلفن یا پپام یا مطبوعات تسلیت بگوید.