سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ابو احمد قلانسی
 

شماره مقاله :

8449  

تعداد مشاهده :

715

 

     

 

ابواحمد قلانسی . [ اَ اَ م َ دِ ق َ ن ِ ] (اِخ ) از  صوفیه قرن سوم هجری معاصر با جنید و امثال اوست . به سال 290 هَ . ق . در سفر حج درگذشت .