سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اذخار
 

شماره مقاله :

8679  

تعداد مشاهده :

459

 

     

 

اذخار. [ اِذْ ذِ ] (ع مص ) ادّخار. ذخر. (زوزنی ). یخنی ساختن . (منتهی الارب ). یخنی نهادن . پس انداز کردن . (زوزنی ). ذخیره نهادن . ذخیره کردن . (غیاث اللغات ). || برگزیدن چیزی را. (منتهی الارب ).