سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : اراط
 

شماره مقاله :

8946  

تعداد مشاهده :

405

 

     

 

اراط. [ اَ طِن ْ ] (ع اِ) ج ِ اَرطاة.