سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارتخ
 

شماره مقاله :

9285  

تعداد مشاهده :

396

 

     

 

ارتخ . [ اَ ت َ ] (ع ص ) جلدٌ ارتخ ؛ پوست خشک .