سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارتیاء
 

شماره مقاله :

9368  

تعداد مشاهده :

383

 

     

 

ارتیاء. [ اِ ] (ع مص ) دیدن . || دانستن تدبیر امری را. || رأی دیدن . (تاج المصادر بیهقی ). || تأمل کردن . || نگریستن در کاری .