سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارساف
 

شماره مقاله :

9642  

تعداد مشاهده :

468

 

     

 

ارساف . [ اِ ] (ع مص ) راندن با قید. (منتهی الأرب ). با بند راندن اشتر. (تاج المصادر بیهقی ). شتر را بندنهاده رها کردن .