سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارضون
 

شماره مقاله :

9734  

تعداد مشاهده :

396

 

     

 

ارضون . [ اَ رَ ] (ع اِ) ج ِ اَرض (در حالت رفع).