سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی

www.IslamWebPedia.com

  عنوان مقاله : ارطیات
 

شماره مقاله :

9766  

تعداد مشاهده :

364

 

     

 

ارطیات . [ اَ طَ ] (ع اِ) ج ِ اَرطاة.