Untitled Document
 
 
 
  2024 Jun 18

----

11/12/1445

----

29 خرداد 1403

 

تبلیغات

حدیث

 

اسرائيل مي‌گويد: از رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنيدم كه فرمود: (من أحبّ الحسن و الحسين فقد أحبّني و من أبغضهما فقد أبغضني) يعني: «هر كس، حسن و حسين را دوست بدارد، به راستي كه مرا دوست دارد و هر كس با آنها دشمني و كينه داشته باشد، با من كينه و دشمني ورزيده است».

ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص215؛ مسند احمد(5/288)؛ تاريخ دمشق (14/26).

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

سياست>مفاهيم و اصطلاحات سياسي>کمونیزم

شماره مقاله : 1298              تعداد مشاهده : 799             تاریخ افزودن مقاله : 6/11/1388

 تعريف:
كمونيزم يك مذهب فكري الحادي ميباشد كه مبناي آن برالحاد بوده ماده را اساس تمام اشياء ميداند، و تاريخ را به مقابله در ميان طبقات، و عوامل اقتصادي، تفسير مينمايد، اين حزب توسط ماركس و انگلز در آلمان قدم به ظهور نهاده درانقلاب بلشويكي، كه سال 1917م در روسيه، به طرح يهود به راه افتاد، قوت گرفت، و توسط آتش و آهن توسعه يافت، مسلمانان از اين حزب خيلي زياد متضرر گرديدند، واقوامي هم بوده كه توسط آن از صفحهء تاريخ محو گرديده است.
تأسيس و افراد برازنده:
-تهداب فكري ونظري اين حزب توسط كارل ماركس يهودي آلماني (1818-1883م) وضع گرديده است، وي نواسهء حاخام يهودي معروف به (مرد خاي ماركس ) ميباشد، كارل ماركس يك شخص خود خواه، متغير المزاج، و مادي بود، ازجملهء تاليفاتش كتابهاي ذيل است :
* البيان الشيوعي " تفسير وبيان اشتراكي و كمونستي " كه سال 1848م ظاهر گرديد. 
* رأس المال، سال 1867م ظاهر گرديد.
-درمفكوره سازي براي مذهب، فردريك انگلز (1820-1895م) كه دوست صميمي كارل ماركس بود، با وي همكاري نمود، اين شخص  در نشر مذهبش نيز با وي همكاري نموده نفقهء ماركس و فاميلش را  تا وقت مردنش به دوش گرفته بود، از تأليفات وي كتب ذيل ميباشد:
* أصل الأسرة.                           * الخاصة و الدولة.
* الثنائية في الطبيعة.                      * الإشتراكية الخرافية والإشتراكية العلمية.
-لينين: نام أصلي اش: «ولاديمير اليتش بوليانوف» بود، وي رهبر إنقلاب خونخوار بلشويكي ( 1917م ) در روسيه، و دكتاتور خوفناك آن ميباشد، خيلي سنگدل، مستبد الرأي، وكينه توز بالاي بشر بود، سال (1870م) تولد گرديده وسال (1924م)در گذشت، بعضي تحقيقات نشان ميدهد كه لينين در أصل يهودي بوده ونامش هم از نام هاي يهودي بود و بعدا به اسم روسي كه به آن مشهور است خودرا مسمي كرد، و در اين كار وي با تروتسكي مشابهت دارد.
-لينين كسي است كه كمونستي را نافذ نموده مورد اجرا قرار داد، وي كتب، سخنراني ها، ونشرات زيادي دارد كه مهمترين آنها در مجموعه اي تحت اسم (مجموعة المؤلفات الكبرى)جمع آوري شده است.
-ستالين: نام أصلي اش «جوزيف فاديونوفتش زوجاشفلي» (1979م-1954م)، وي سكرتر حزب كمونستي ورئيس آن بعد از لينين بود، در سنگدلي، ظلم، طغيان، دكتاتوري، واصرار به رأي ونظريهء خود، شهرت داشت، وي در پاكسازي دشمنان طريقهء قتل وكشتن وتبعيد را اختيار مي نمود، عملكردهايش اين را  ثابت نموده كه به خاطر خودش حاضر بود تمام ملت هارا قربان سازد، باري همسرش با وي مناقشه نمود بنا بر آن وي را به قتل رسانيد.   
- تروتسكي: (1879م) تولد شده وسال (1940م) به طرح استالين ترور گرديده است، وي يك يهودي بود و نام أصلي اش «بروشتاين» ميباشد، وي مقام بزرگي در حزب داشت، بعد از انقلاب أمور خارجي را به دوش داشت، بعد از آن أمور جنگي به وي سپرده شد، بعدا به إتهام فعاليت ضد مصلحت حزب از حزب اخراج گرديد، البته اين بخاطري بود كه ميدان ستالين خالي شود، كه بعدا به خاطر نجات كامل از وي تدبير ترورش را سنجيده وي را به ترور رسانيد.
افكار و معتقدات: 
-انكار از وجود خداوند U و از تمام غيبيات، وقول نمودن به اينكه أساس تمام أشياء ماده است، شعارشان اين بود كه: به سه كس إيمان داريم : ماركـس، لينيـن و سـتالين، و به سه چيز كافر هستيم : الله، دين، ملكيت شخصي، لعنت خدا بر آنان باد.  
-تاريخ بشر را به مقابله ميان طبقهء سرمايه داران و طبقهء تهيدستان تفسير نموده اند و اين مسابقه به پندارشان توسط دكتاتوري تهيدستان به پايان خواهد رسيد.
-با أديان دشمني نموده آن را وسيلهء در دام انداختن اقوام، وخادم راسماليزم و أمپرياليزم و استثمار ميدانند، ولي از اين ميان يهوديت را استثناء نموده ميگويند كه يهود يك طبقهء مظلوم بوده به دين خود ضرورت دارند تا حقوق غصب شدهء خويش را دوباره اعاده نمايند.
-با ملكيت شخصي دشمن اند و قول به اشتراكيت و الغاء وراثت مينمايند.
-در مقابل ماده وطرق توليد، كار نزدشان ارزشي ندارد.
-تمام تغييراتي كه در عالم ميايد به نظر آنان همهء آن نتيجهء حتمي تغيير وسائل توليد است، فكر، تمدن وثقافت نيز زادهء پيشرفت اقتصادي ميباشد.
-ميگويند: اخلاق نيز از امور نسبتي بوده، كه در حقيقت انعاس اسباب توليد ميباشد.
-بالاي اقوام توسط آهن وآتش حكومت مينمايند، كار فكري آنجا مجالي ندارد، نزد آنان درراه رسيدن به هدف از هرگونه وسيله استفاده كردن جائز است
-معتقدند كه آخرت وجود ندارد، وجز درهمين دنيا ديگر نه عذاب وجود دارد ونه هم ثواب.
-به ازليت وقديم بودن ماده ايمان داشته معتقد اند كه محرك اول از براي افراد وجماعت عوامل اقتصادي ميباشد.
-به دكتاتوري طبقهء كارگر قائل بوده بشارت به حكومت جهاني ميدهند.
-كمونستي به مقابله و شدت باور داشته در راه بر انگيختن كينه و دشمني ميان كارگران و طبقات ديگر سعي و كوشش مينمايد.
-دولت عين حزب و حزب عين دولت ميباشد.
-مكتب سياسي اول انقلاب بلشويكي از هفت شخص تشكيل ميشود كه به جز يك آنان ديگران همه يهودي بودند، واين خود اندازهء ارتباط ميان كمونستي ويهوديت را ظاهر مينمايد.
-ميپندارند كه قرآن در دوران حكومت عثمان-رضي الله عنه-وضع گرديده وتا قرن هشتم چندين بار تغييرات در آن آمده است، وچنين ميگويند كه قرآن سلاح در دام انداختن اقوام ميباشد.
-ماركسيست ارتباط خانوادگي را انكار نموده آنرا سبب تقويه جامعهء سرمايه داري ميداند، بنابرآن ضرور است كه جاي آنرا اختلاط جنسي اشغال نمايد.
در راه رسيدن به هدف خويش از هيچگونه كاري، هر اندازه كه كار خراب باشد، امتناع نميورزند، و هدفشان هم عبارت از آنست كه تمام جهان كمونستي گرديده تحت سيطره و حكومت آنان باشد. لينين ميگويد: «از بين رفتن و هلاك شدن سه ربع عالم( 75 % ) كار مهمي نيست، ولي مهم آنست كه يك ربع باقي آن كمونست گردد»، اين قانون را آنان در دوران انقلاب و بعد از آن در روسيه تطبيق نمودند، همچنان در چين و مناطق ديگر كه مليون ها انسان را هلاك كردند، تجاوزشان در افغانستان، بعد از تجاوز آنان در جمهوريت هاي اسلامي ديگر مثل: بخارا، سمرقند، وبلاد شيشان و شركس، نيز تحت همين قاعدهء جنايت انگيز داخل ميشود.
-مساجد را تخريب نموده بعضي از آنهارا جاهاي اجتماع و مراكز حزب ميسازند، و مسلمانان را از اظهار شعائر ديني شان منع مينمايند، داشتن قرآن كريم باخود جرم بزرگي است كه جزاء آن يك سال كامل حبس ميباشد.
-توسعه و گسترش آنان بالاي مسلمانان بود، بلادشان را اشغال نمودند، مردم شان را نابود ساختند، دارائي هاي شان را به سرقت بردند و به حرمت دين و مقدسات شان تجاوز كردند.
-براي از بين بردن و دور كردن مخالفين از راه خيانت، عهد شكني و ترور نمودن ها استفاده مينمايند و لو كه از اعضاء حزب شان هم باشد.
ريشه هاي فكري و اعتقادي:
-كمونيزم نمي تواند موافقت و همدستي خودرا با يهود و كار خود را بخاطر برآورده ساختن اهداف يهود، پنهان نگه دارد، در هفتهء اول انقلاب، فرماني داراي دو شق، به طرفدارى يهود صادر گرديد:
الف: دشمني با يهود دشمني باجنس عالي شناخته شده قانون در مقابل آن مجازات خواهد كرد.
ب: اعتراف به حق يهود در ايجاد يك وطن قومي براي خود در سرزمين فلسطين.
-ماركس خودش تصريح مينمايد كه وي با فيلسوف صهيونزم يكجا شده تهداب نظري حزب را وضع نمود ،مراد از فيلسوف مذكور (موشيه هيس) استاد هرتزل رهبر مشهور صهيونيزم ،ميباشد.
- پدركلان ماركس همانا حاخام يهودي ميباشد كه در ميان يهود بنام (مردخاي ماركس) مشهور است.
-ماركسيزم علاوه بر مفكورهء يهودي ، به تعدادي از افكار و نظريات الحادي ديگر نيز متأثر گرديده كه از جملهء آنها نظريات ذيل ميباشد:
* مدرسهء عقلي ومثالي هيجل .                 * مدسه حسي وضعي كومت
* مدرسهء فيورباخ در فلسفه طبعي انسان       * مدرسه باكونين صاحب مذهب 
                                                     مختلط بي منهج .
 
انتشار وجاهاي نفوذ :
-فعلاكمونيزم بالاي چندين كشور حكومت دارد كه از آنجمله است كشورهاي ذيل:
1 - اتحاد شوروي.            2 - چين.             3 - چكسلواكيا.                     4 - مجـر.                         5 – بلغاريا.              6 - پولندا.  
         7 – آلمان شرق.                    8 – رومانيا.             9 - يوگوسلاويا.                                                                                               
         10- البانيا.                         11- كوبا.
      -معلوم است كه دخول كمونيزم دردولت هاي مذكور از طريق زور، آتش و تسلط   استعماري بود، ازهمين جهت اكثر ملتهاي اين كشورها، بعد از آنكه كمونيزم را دانستند، درغم واندوه مضطرب گرديده فهميدند كه اين آن جنت فردوسي نيست كه براي شان وعده داده شده بود، بنابرآن شورش ها وانقلاب هائي كه گاه اينجا وگاه آنجا ظاهر ميگردد شروع شد، چناچه درپولندا، مجر، و چكسلواكيا به وقوع پيوست، همانطور تقريبا دو دولت كمونستي را نمي يابي كه ميان شان اتفاق پايدار وجود داشته باشد.
-دركشور هاي اسلامي از جهل و ناداني بعضي حكمرانان، و آزمندي آنان بر دوام چوكي شان حتي دربدل دين، استفاده نموده اند، همچنان كمونست ها افغانستان را اشغال نموده گروه هاي مسلمانش را مجبور به ترك وطن كرده اند، و در بعضي كشورهاي اسلامي ديگر توسط عمال خويش حكومت ميكنند.
- دولت هاي كمونستي مليونها كتاب و نشريه را، درتمام اطراف عالم، بخاطر انتشار مذهب خويش، مجانا توزيع مينمايند.
- كمونيزم تقريبا درتمام كشورهاي عربي واسلامي احزابي براي خود تشكيل داده است، درمصر، عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، اردن، تونس وغيره احزابي از آن وجود دارد.
  -آنان به امميت [ داخل كردن املاك شخصي دربيت المال ] ايمان دارند و در راه تحقق  خواب ديرين شان كه همانا حكومت جهاني ميباشد كوشش مينمايند و به آن مردم را بشارت ميدهند.
 
   مراجــع:
1-السرطان الاحمر                                     د.عبدالله عزام.
2-بلشفة الاسلام                                      د.صلاح الدين.
3-حقايق الشيوعية                                    نهاد  غادري.
4-الشيوعية و الشيوعيون                            د.عبدالجليل شبلي.         
   في ميزان الاسلام                      
5-السراب الاكبر                                      اسامة  عبدالله  خياط.
6-المذاهب العاصره و                                 د.عبدالرحمن  عميره.
   موقف الاسلام منها
7-حوار مع الشيوعية في                             عبد الحليم خفاجي.
   اقبية السجون
8-لهذا نرفض الماركسيه                              د.عبدالرحمن البيضاني.
9-الشيوعية وليدة الصهيونية                        احد عبد الغفور عطار.


به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى".
 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

علماء سلف مي گفتند: "اننا لفي نعمة لو يعلم الملوك ما نحن فيها لجالدونا بالسيوف"، يعنى: "ما در نعمتى هستيم كه اگر پادشاهان از آن با خبر شوند با ما با شمشير براى حصول آن نعمت خواهند جنگيد" (سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت IslamPP.Com)

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 20236
دیروز : 39154
بازدید کل: 7214425

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010