Untitled Document
 
 
 
  2019 Feb 23

----

17/06/1440

----

4 اسفند 1397

 

تبلیغات

حدیث

 

از ابو ايوب رضي الله عنه روايت است که: « مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ » (روايت مسلم)، يعنى: "کسي که رمضان را روزه گرفته و به تعقيب آن شش روز از شوال را به آن پيوست کند، مانند آن است که هميشه روزه داشته است."

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

تاریخ اسلام>سیره نبوی>پیامبر اکرم صلي الله عليه و سلم > اسلحه های آن حضرت

شماره مقاله : 10808              تعداد مشاهده : 934             تاریخ افزودن مقاله : 19/6/1390

اسلحه رسول خدا صلى الله عليه وسلم


شمشيرهاى پيامبر صلى الله عليه وسلم
محمد بن عمر واقدى از ابو بكر بن عبد الله بن ابو سبرة، از عبد المجيد بن سهل نقل مى‏كند پيامبر صلى الله عليه وسلم هنگامى كه به مدينه آمدند شمشيرى همراه ايشان بود كه از پدر به ارث برده بود.
محمد بن عمر واقدى از ابن ابو الزناد، از پدرش، از عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، از ابن عباس نقل مى‏كند كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم شمشير ذو الفقار خود را روز جنگ بدر به غنيمت گرفت.
محمد بن عمر واقدى از محمد بن عبد الله، از زهرى، از ابن مسيب نظير اين را روايت مى‏كند و مى‏گويد پيامبر صلى الله عليه وسلم نام آن را تصويب فرمود.
عبيد الله بن موسى و فضل بن دكين و احمد بن عبد الله بن يونس گويند اسرائيل، از جابر، از عامر نقل مى‏كرد كه مى‏گفته است على بن حسين (ع) شمشير رسول خدا صلى الله عليه وسلم را به ما نشان داد، دسته و حلقه آن كه حمايل در آن قرار دارد و زنجيره‏هاى آن نقره بود، اين شمشير از منبّه بن حجّاج سهمى بود كه پيامبر صلى الله عليه وسلم روز جنگ بدر آن را به غنيمت گرفته بود.
محمد بن معاويه نيشابورى از ابن ابو الزناد، از پدرش، از عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، از ابن عباس نقل مى‏كرد پيامبر صلى الله عليه وسلم روز جنگ بدر از غنايم شمشيرى براى خود برگزيد كه نامش ذو الفقار بود اين همان شمشيرى است كه پيامبر صلى الله عليه وسلم روز جنگ احد درباره‏اش‏ خوابى ديد.
ابو بكر بن عبد الله بن ابو اويس از سليمان بن بلال، از علقمة بن ابو علقمة نقل مى‏كند كه مى‏گفته است به من خبر رسيده كه نام شمشير رسول خدا ذو الفقار و نام رايت ايشان عقاب بوده و خدا داناتر است.
محمد بن عمر واقدى از ابو بكر بن عبد الله بن ابو سبرة، از مروان بن ابو سعيد بن معلّى نقل مى‏كرد به رسول خدا صلى الله عليه وسلم از سلاح بنى قينقاع سه شمشير رسيد، شمشير قلعى و شمشيرى به نام بتّار- بنياد برانداز- و شمشيرى به نام حتف- مرگ-، و پس از آن هم دو شمشير ديگر از غنايم فلس به آن حضرت رسيد به نامهاى مخذم- بسيار بران- و رسوب- درگذرنده از هر مانع.
عفان بن مسلم و عبد الواحد بن زياد خصيف از مجاهد و زياد بن ابو مريم نقل مى‏كردند شمشير پيامبر صلى الله عليه وسلم خيفى و داراى زبانه بود.
عبيد الله بن موسى از اسرائيل، از جابر، از عامر نقل مى‏كند كه مى‏گفته است روى نيام شمشير ذو الفقار پيامبر صلى الله عليه وسلم چنين خواندم، پناه بر مؤمنان است و نبايد برده‏يى را كه صاحب ندارد به كفار رد كرد و نبايد مسلمانى در قبال خون كافر كشته شود.
عمرو بن عاصم و همّام و جرير بن حازم و مسلم بن ابراهيم و يونس بن محمد مودب و اسود بن عامر همگى از قتاده، از انس بن مالك نقل مى‏كنند كه مى‏گفته است قبضه شمشير رسول خدا صلى الله عليه وسلم از نقره بوده است. عمرو بن عاصم مى‏گويد، فلز انتهاى نيام و محل اتصال بند آن نيز نقره بود همچنين حلقه‏هاى ميان آنها سيمين بود.
خالد بن مخلّد بجلى هم از سليمان بن بلال، از جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم، از پدرش نقل مى‏كند كه مى‏فرمود فلز انتهاى نيام و حلقه‏ها و محل اتصال بند شمشير رسول خدا صلى الله عليه وسلم از نقره بوده است.

زره رسول خدا صلى الله عليه وسلم
واقدى از ابو بكر بن عبد الله بن ابو سبرة، از مروان بن ابو سعيد بن معلّى نقل مى‏كند به پيامبر صلى الله عليه وسلم از اسلحه بنى قينقاع دو زره رسيد، زرهى به نام سعديه و زرهى به نام فضّة.
محمد بن عمر واقدى از موسى بن عمر، از جعفر بن محمود، از محمد بن مسلمة نقل مى‏كند كه مى‏گفته است روز جنگ احد دو زره بر تن پيامبر صلى الله عليه وسلم ديدم، زره ذات الفضول و زره فضّة و روز جنگ خيبر هم دو زره بر تن ايشان ديدم، ذات الفضول و سعديه.
عبيد الله بن موسى و فضل بن دكين و احمد بن عبد الله بن يونس از اسرائيل، از جابر، از عامر نقل مى‏كردند كه مى‏گفته است على بن حسين (ع) زره پيامبر صلى الله عليه وسلم را بيرون آورد و به ما نشان داد، زرهى يمنى و بسيار ظريف و دو دامنه بود، اگر مى‏بستند به زمين نمى‏رسيد و اگر هر دو دامن را مى‏گشودند تا زمين مى‏رسيد.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب، از سليمان بن بلال و خالد بن خداش از حاتم بن اسماعيل همگى، از جعفر بن محمد (ع)، از پدرش نقل مى‏كند كه مى‏فرموده است در زره پيامبر صلى الله عليه وسلم دو حلقه نقره‏يى بود، برخى گفته‏اند آن حلقه‏ها در ناحيه پستان يا سينه و برخى گفته‏اند در پشت بوده است، خالد ضمن حديث خود مى‏گويد، حضرت صادق فرموده است: پدرم مى‏فرمود آن را پوشيدم به زمين مى‏رسيد.
خالد بن مخلد بجلى از سليمان بن بلال، از جعفر بن محمد (ع)، از پدرش نقل مى‏كرد كه مى‏فرموده است پيامبر صلى الله عليه وسلم زرهى از زره‏هاى خود را براى گرفتن مقدارى جو پيش ابو شحم يهودى كه مردى از قبيله بنى ظفر بود به گرو گذاشت.
يزيد بن هارون و محمد بن عبد الله اسدى از سفيان بن سعيد، از اعمش، از ابراهيم، از اسود، از عايشه نقل مى‏كنند كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم رحلت فرمود در حالى كه زره آن حضرت گرو بود، يزيد در حديث خود مى‏گويد در قبال سى صاع جو، و محمد بن عبد الله اسدى مى‏گويد در قبال شصت صاع جو.
يزيد بن هارون از هشام، از عكرمة، از ابن عباس هم نظير همين روايت را نقل مى‏كند و مى‏گويند براى روزى و قوت عيال خود اين كار را فرمود.
حجاج بن نصير از عبد الحميد بن بهرام، از شهر بن حوشب، از اسماء دختر يزيد نقل مى‏كند كه مى‏گفته است پيامبر صلى الله عليه وسلم رحلت فرمود در حالى كه زره آن حضرت در قبال يك بار جو گرو بود. 

سپر رسول خدا صلى الله عليه وسلم
عتاب بن زياد از عبد الله بن مبارك، از عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نقل مى‏كند كه مى‏گفته است از مكحول شنيدم كه مى‏گفت رسول خدا صلى الله عليه وسلم سپرى داشت كه بر آن تصوير سر قوچى بود و پيامبر صلى الله عليه وسلم آن را خوش نمى‏داشت، و خداوند متعال آن تصوير را از ميان برداشت.

كمانها و نيزه‏هاى رسول خدا صلى الله عليه وسلم
محمد بن عمر واقدى از ابو بكر بن عبد الله بن ابو سبرة، از مروان بن ابو سعيد بن معلّى نقل مى‏كند به رسول خدا صلى الله عليه وسلم از اسلحه بنى قينقاع سه نيزه و سه كمان رسيد، يكى از كمانها موسوم به روحاء و كمانى از چوب شوحط موسوم به بيضاء و كمانى زرد رنگ از نوع چوب نبع كه صفرا ناميده مى‏شد.

*
متن عربی:
ذكر سيوف رسول الله، صلى الله عليه وسلم
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل قال: قدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة في الهجرة بسيف كان لأبي مأثور، يعني أباه.
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر.
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب مثله فأقر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اسمه، أخبرنا عبيد
الله بن موسى والفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس قالوا: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن حسين سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا قبيعته من فضة، وإذا حلقته التي يكون فيها الحمائل من فضة وسلسلته، فإذا هو سيف قد نحل، كان لمنبه بن الحجاج السهمي أصابه يوم بدر.
أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري، أخبرنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، تنفل سيفا لنفسه يوم بدر يقال له ذو الفقار، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس، أخبرنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة قال: بلغني، والله أعلم، أن اسم سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذو الفقار واسم رايته العقاب.
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: أصاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من سلاح بني قينقاع ثلاثى أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابهما من الفلس. 
أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، أخبرنا خصيف عن مجاهد وزياد بن أبي مريم قالا: كان سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خيفيا له قرن.
أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قرأت في جفن سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذي الفقار: العقل على المؤمنين، ولا يترك مفرح في الإسلام، والمفرح يكون في القوم، لا يعلم له مولى، ولا يقتل مسلم بكافر.
أخبرنا عمرو بن عاصم، أخبرنا همام وجرير بن حازم، وأخبرنا مسلم بن إبراهيم ويونس بن محمد المؤدب والأسود بن عامر قالوا: أخبرنا جرير بن حازم قالا: أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فضة.
قال عمرو بن عاصم في حديثه: وكانت نعل سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة.
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وعبد الوهاب بن عطاء قالا: أخبرنا هشام الدستوائي، أخبرنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف النبي، صلى الله عليه وسلم، من فضة.
أخبرنا خالد بن مخلد البجلي، حدثني سليمان بن بلال، أخبرنا جعفر ابن محمد عن أبيه قال: كانت نعل سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وحلقه وقباعته من فضة.
ذكر درع رسول الله، صلى الله عليه وسلم
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: أصاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من سلاح قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة.
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا موسى بن عمر عن جعفر بن محمود عن محمد بن مسلمة قال: رأيت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين، ذات الفضول، والسعدية.
أخبرنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن
يونس قالوا: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أخرج إلينا علي بن حسين درع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين، إذا علقت بزرافينها لم تمس الأرض، وإذا أرسلت مست الأرض.
أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: أخبرنا سليمان بن بلال، وأخبرنا خالد بن خداش، أخبرنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان في درع النبي، صلى الله عليه وسلم، حلقتان من فضة عند موضع، قال عبد الله: الثدي، وقال خالد: الصدر، وحلقتان خلف ظهره من فضة، قال خالد في حديثه عن جعفر، قال أبي: فلبستها فخطت في الأرض.
أخبرنا خالد بن مخلد البجلي، حدثني سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: رهن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، درعاً له عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر، في شعير.
أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا: أخبرنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قبض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإن درعه لمرهونة، قال يزيد في حديثه: بثلاثين صاعاً من شعير، وقال محمد بن عبد الله الأسدي في حديثه: بستين صاعاً.
أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس بمثله، وزاد أحدهما رزقاً لعياله.
أخبرنا حجاج بن نصير، أخبرنا عبد الحميد بن بهرام، أخبرنا شهر ابن حوشب، حدثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق شعير.

ذكر ترس رسول الله، صلى الله عليه وسلم
أخبرنا عتاب بن زياد، أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولاً يقول كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، ترس فيه تمثال رأس كبش فكره النبي، صلى الله عليه وسلم، مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله.

ذكر أرماح رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقسيه
أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى قال: أصاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من سلاح بني قينقاع ثلاثة أرماح، وثلاث قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط تدعى البيضاء، وقوس صفراء تدعى الصفراء من نبع.


از کتاب: ترجمه الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد كاتب واقدى (م 230)، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374ش.
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
islamwebpedia.com
 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

علماء سلف مي گفتند: "اننا لفي نعمة لو يعلم الملوك ما نحن فيها لجالدونا بالسيوف"، يعنى: "ما در نعمتى هستيم كه اگر پادشاهان از آن با خبر شوند با ما با شمشير براى حصول آن نعمت خواهند جنگيد" (سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت IslamPP.Com)

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 2019
دیروز : 4135
بازدید کل: 10250376

تعداد کل اعضا : 617

تعداد کل مقالات : 11224

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010