Untitled Document
 
 
 
  2021 Mar 06

----

22/07/1442

----

16 اسفند 1399

 

تبلیغات

حدیث

 

رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند:
(اقتدوا باللذين من بعدي ،أبي بكر وعمر). 
 «به دو نفری که پس از من هستند، (یعنی) ابوبکر و عمر، اقتدا کنید» 
صحيح سنن الترمذي: ألباني (3/200 )

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>ادیان دیگر>مسیحیت > از نیرنگ داعیان مسیحیت باخبر باشید

شماره مقاله : 1184              تعداد مشاهده : 298             تاریخ افزودن مقاله : 4/10/1388

از نيرنگ های داعيين مسيحيت باخبر باشيد


هدف اين رهنمايی بهبود بخشيدن آگاهی در مورد تاکتيک هایی که بعضی گروپ ها و حلقات مذهبی به ‏خصوص مبلغين مسيحت در مقابل مسلمانان بکار مي‌برند، می‌باشد. 
نيرنگ های مبلغين مسيحيت چه به شکل فردی و يا گروهی، يکسان نيستند. اما بعضی رهنمایی های ‏اساسی که در ذيل شرح داده شده، ميتواند در معامله با آنها موثر واقع شود.

 ‏ 
توطئه نهفته:‏ 
بعضی از مبلغين مي‌خواهند که يک فضای سازگار را در قسمت مطلب خود انکشاف دهند بدون اينکه ‏علايق و اهداف مذهبی‌شان را فاش سازند. بطور مثال بخاطر اينکه بشکل نهفته فعاليت کنند، مبلغين ‏مسيحيت توسط بزرگان شان تدريس مي‌شوند که از استعمال کلمات (عيسی) و يا (ناجی) و يا (تعميد ‏دادن) ابا ورزند. ‏ 
اگر در قسمت عقايد شخص بيگانه يی که با شما هم صحبت مي‌شود، نمي‌دانيد، مستقيما از او در قسمت ‏عقيده و مقصد اش بپرسيد. البته در مورد هر گونه جواب غير مستقيم مشکوک و مظنون باشيد و بدانيد ‏که آنها هميشه از ارايه يک جواب درست خود داری خواهند کرد. ‏ 
بياد داشته باشيد که اين افراد علاقمند گفتگو و مباحثه نيستند. و يا مي‌خواهند در گفتارشان (ارتباط ‏مسلمان و انگليس) را بهبود بخشند. مگر اکثراٌ بشکل (پنهان و وظيفه با مزد) مي‌خواهند عيسويت را ‏بفروش برسانند.

 ‏ 
بوجود آوردن فضای شک و ترديد: ‏ 
مبلغين مسيحيت وقتي که با يک مسلمان در قسمت مذهب صحبت مي‌کنند، کوشش مي‌کنند که از شما ‏سوالهای را بپرسند که شما جواب ارايه کرده نتوانيد و مجبور شويد که در پاسخ (نمی دانم) بگوييد. تا ‏بدينوسيله بر تری خود را بالای شما در مسايل مذهبی برقرار نمايند. آنها را اجازه ندهيد که موفق شوند ‏تا در دل های شما وسوسه و اضطراب را ايجاد کنند. ‏ 
به ياد داشته باشيد که داعيين عسيويت عقايد اسلامی را آموخته اند، فقط و فقط بمنظور اينکه عيسويت را ‏بالای مسلمانها بفروش برسانند. قلب های شان قفل و مهر شده است و ديگر علاقمند در جستجوی حقيقت ‏نيستند. همچنان بياد داشته باشيد که ايشان بخاطر تبادل افکار با شما صحبت نمي‌کنند، مگر آنها مي‌‏خواهند در اذهان شما شک و ترديد بی حد زياد خلق کنند تا شما را از عقيده‌تان بدور بکشانند. لازم ‏است بدون کدام احساس ناراحتی به گفتگو خود با آن اشخاص خاتمه داده و کنار رويد. 
اگر مي‌خواهيد بيشتر در مورد قرآن بدانيد و بياموزيد، از شخصيکه اهداف نهفته ندارد، بياموزيد. ‏ 
به ياد داشته باشيد که بسياری ازين سوالها و ارتباطاتي که آنها به منظور فروش عيسيويت ارايه مي‌‏کنند، چندين بار توسط برادران مسلمان آگاه و عالم پاسخ داده شده و بالایشان خط بطلان کشيده شده ‏است. اگر اينها حقيقتاٌ علاقمند گفتگو باشند، البته با بزرگان و علمای انجمنهای مربوطه گفتگو مي‌نمودند ‏تا يک فضای مشترک بوجود مي‌آمد که به آن وسيله ايشان از موقف مسلمانان پی ميبردند و ما هم از ‏سوء تفاهم ايشان در باره اسلام آگاه مي‌شديم. اما هر چند مي‌بينيم ايشان اکثراً و مکرراً با همان پرسش ‏های فريب آميز بر مسلمانان ناآگاه يورش ميبرند. از خود بپرسيد که اينها آرزومند نائل شدن چه ‏هدف مي‌باشند؟ ‏ 
بر حال ممکن است بعضی از شما به منازعات ايشان گوش دهد، برای آموختن پاسخ اسلامی در مقابل ادعاء ‏آنها و برای آمادگی بهتر و توانايی بيشتر برای رد دروغ های آنها. ‏ 
همچنان بخاطر بايد داشت که بعضی از داعيين مسيحيت به مناطق مسلمان نشين انگلستان و ديگر کشور ها ‏رفته و در آنجا اسلام را به دقت مطالعه ميکنند، و آموزش حرفه ای تبليغ عيسيويت را بر عليه اسلام فرا ‏ميگيرند. در قدم اول مسلمانهايی را که از علم دين بی بهره باشند هدف دسيسه شوم خود قرار ميدهند. ‏همچنان آنهايي را که به نوعي از انواع دردسر دچار روزگار باشند و يا فاقد امتيازات مادی بوده و يا کدام نيازمندی ‏ديگری داشته باشند مورد هدف قرار داده و از موقف ضعيف آنها سوء استفاده مينمايند. ‏ 
در معامله با اين چنين اشخاص که ساکن در اعماق تاريکی‌ها بوده و در بطن جهالت زيست مينمايند، ‏مواظب نقاط ذيل باشيد:

 ‏ 
فريب:
در مرحله اول مبلغ عيسويت هدف نهای خود را آشکارا نميگرداند. او برای شما خواهد گفت که خودش (و ‏يا يک دوست عيسوی و يا کدام شناخته اش) يک زمانی مسلمان بوده و يا تعليمات اسلامی کامل و قابل ‏اطمينان داشته و يا در يک محيط اسلامی بزرگ شده و همچون مثال های ديگر. البته هميشه اين قصه ها ‏دروغ خواهند بود. اجازه ندهيد که شما را فريب دهد. هدف اصلی او از اين صحبت ها گرايش شما به جانب ‏عيسويت و ترک اسلام است. ‏ 
پيام نهفته اش که به شما مي‌خواهد انتقال دهد اينست که با وجود آنکه از تمام انتقادات و اعتراضات مسلمان ‏ها مانند (عيسی فرزند خدا نيست، انجيل توسط انسانها دست خورده است وغيره) با خبر است و بر اين ‏انتقادات غلبه علمی حاصل کرده و سرانجام به دين خود استوار مانده است. به شخص مورد هدف خود چنين ‏وانمود ميکند که لهذا ضرورتی نيست که روی اين اعتراضات بحث و تحقيق صورت گيرد. برای جلب ‏اعتماد، او از تربيت و پرورش اسلامی که بهره مند شده مثال های بيان خواهد کرد. در حقيقت خاطرات او ‏دروغ های رهبری شده و ثمره ای مشق و تمرين و آموزَش حرفه ای میباشد. او برای شمااظهار خواهد کرد ‏که از تمام اعتراضات و دلايل اسلامی با خبر است و در جريان صحبت برای شما نشان خواهد داد که اين ‏اعتراضات چقدر ناقص ميباشند. اما يقين داشته باشيد که او هر گز بيانگر موقف واقعی اسلام نبوده و هرچه ‏از اعتراضات و دلايل اسلامی روايت کند همه آنها آلوده با دروغ است، و از کتاب های تدريس و تبليغ ‏عيسويت و جذب مسلمان ها به دين عيسويت ميباشد. بر شما واجب است که موقف اسلامی را از علماء کرام ‏اسلام و منابع اسلامی در يابيد – نه از يک مبلغ عيسوی.

 ‏ 
سوء استفاده از مفهوم اينکه " هر مردم خوب و بد دارد:
برای بر قرار کردن روابط دوستانه با یک مسلمان، مبلغ عيسوی از عيسويان "خوب" تعريف ميکند که گويا ‏آنها مسلمان‌ها را دوست دارند و به دين اسلام احترام قايل ميباشند. حتي با مسلمانها ابراز همدردی کرده و ‏مثال هايی در این زمينه بيان ميکند. و به عين منوال، از عيسوی های "بد" سخن مي‌زند که از مسلمانان ‏متنفر بوده و آنهارا تحت تعقيب قرار مي‌دهند. او اين فرقه را تقبيح مي‌نمايد تا بتواند جذب علاقه اشخاص ‏را نمايد که ساده لوح بوده و معلومات کافی در قسمت تاريخچه و تعصب عيسويت ندارند. اين چنين افراد ‏خوش باور در قضاوت مبلغ عيسوی احساس خوش بينی کرده و او را دوست مخلص خود ميپندارند. متوجه ‏باش! به انگيزه های پليد و شيطانی که در پی این دوستی ها و این مردم "خوب" نهفته است. ‏ چه کسی عقيده به فرزند خدا دارد؟ ‏ 
مبلغ مسيحيت در ابتداء صحبت از عقيده براينکه عيسی، مسيح است (یعنی نجات دهنده - همانطور که ‏مسلمانان عقيده دارند که او سر آنجام بر ميگردد) سخن مي‌زند. بسياری از مسلمانان تا مدت زياد از عقيده ‏اصلی اين مبلغ پی نمي‌برند تا بعد از پيوستن به یک گروهی رفاقت با عيسويان - و آن عقيده اصلی و تنفر ‏انگيز اينست که عيسی (نعوذ بالله) خدا است. سخن زدن در مورد (مسيح) و (فرزند خدا) فقط پرده اندازی ‏روی همان عقيده فاسد و بی بنياد است که تهداب عيسويت را تشکيل مي‌دهد.

 ‏ 
تثبيت و يا تمسخر؟ ‏ 
شما متاثر و متحير نگرديد به اينکه مسيحين اظهار ميکنند که 50 تا 100 يا 300 ثبوت در تثبيت ادعا شان ‏در مورد عيسی عليه السلام دارند. چنانچه علماء اسلام ثبوت بالای ثبوت نشان مي‌دهند که همه دلايل ‏عيسويان بی‌معنا اند. مبلغ عيسويت شمار دقيق اين دلايل‌شان را پنهان مي‌کند. چنانچه مي‌گويد: "خوب! ما ‏بسيار دلايل ديگری داريم، چه پروا مي‌کند که يک تعداد آنرا رد کنيد. او مي‌خواهد با شما "اختلاف نظر" ‏را درين قسمت بسگلاند. او همچنان مي‌گويد: "خوب! حتی اگر نصفی از دلايل ما چيزی را ثابت نسازد، ما ‏هنوز 25، 50 يا 150 دليل ديگر داريم. ‏ 
بياد داشته باشيد که تمام دلايل شان غير قابل دفاع تثبيت شده است. همچنان بخاطر داشته باشيد که يک ‏موضوع ناقص ارزش 50 در صد يا 25 در صد و يا حتی 10 در صد يک مطلب خوب را ندارد. اين ‏کاملا بی ارزش است. در فُرمول ساده رياضی چنين توضيح شده مي‌تواند: ‏ 
‏50‏x0 = 0، 100x0 = 0، 300x0 = 0‎

 

دليل های دايره وی: ‏ 
بسيار معمولاٌ دليل و برهان که عيسوی ها از آن استفاده ميکنند مقيد به اين شرط ميباشد که در مرتبه اول ‏شما عقيده داشته باشيد به چيزی که آنها ميخواهند آنرا ثابت کنند. در مورد اينطور دليل ميتوان گفت که ‏آن در حقيقت نه دليل است و نه چيزی را ثابت ميکند. به عباره ديگر – اگر شما به آن چيزی که ما ‏پيشنهاد کرده ایم يقين نداريد، پس هيچ دليلی شما را قناعت داده نميتواند. برای عقل سليم این دليل شده ‏نمیتواند. 


ترجمه غلط: ‏ 
از ترجمه يی غلط قران کريم که یک مشکل خطرناک بشمار ميرود آگاه باشيد. شخصی که به لسان ‏عربی آشنايی نداشته باشد، امکان دارد که مبلغيين مسيحيت او را وادار به قبول ترجمه غلط نمايند، در ‏آيت قران کریم چنان تاب و بيچ داده اند که در اصل آن هرگز چنين معنی موجود نبوده است. مشوره ما ‏اين است، که اگر شما خود نمي‌توانيد از صحت ترجمه شان بررسی درست نماييد پس به يک شخصی ‏مورد اعتماد و دانسته مراجعه کنيد که بتواند با شما همکاری کند. بياد داشته باشيد که مسلمان های ادوار ‏قبلی که در زبان عربی صلاحيت بهتر و بیشتر داشتند، رد دلايل عيسويت بريشان هرگز کدام مشکل ‏بزرگ نبود، زیرا آنها از لسان عربی و علم دين بهره مند بودند. بر علاوه بياد داشته باشيد که قران کرِيم ‏که قران کريم توسط مسيحين در تواريخ متعدد از قرون شانزده الی هجده به اين طرف ترجمه شده که ‏يگانه هدف آن صدمه زدن و بی اعتبار ساختن اسلام ميباشد. ‏ 
اين را هم بخاطر داشته باشيد که در هر ترجمه و تفسير قران کريم حتماٌ غلطی ها و کوتاهی ها و ‏نقصاناتی موجود خواهد بود؛ با مقايسه به زبان اصلی (عربی) آن. قران کريم کلام مستقيم خداوند متعال ‏است و از طريق حضرت محمد صلی الله عليه و سلم به دسترس بشريت - بدون کم و کاست و بدون ‏اضافه شدن چيزی در آن – قرار گرفته است. هيچ ترجمه ای نميتواند که جانشين متن اصلی آن گردد. ‏ترجمه و تفاسير قران کريم برای نوآموزان قران کريم يک وسيله سودمند است، اما آموزش لسان عربی ‏در اين زمينه اهميت شديد دارد. ‏ 
ما، کسانيکه را که مي‌خواهند در مورد اسلام مطالعه کنند و بياموزند سريعا تشويق مي‌کنيم که يک ‏نسخه يی از قران کريم را که دارايی شرايط ذيل باشد، هديه نمايند. ‏ 
• ‎همرا ه با تفسير باشد. ‏ 
• ‎متيقن باشْيد که تفسير اش بشکل علمی (بطور مثال دارايی مراجع به دلايل پيش شده و مراجع به حديث ‏و سنت وغيره.) صورت گرفته باشد. ‏ 


نقل قول خارج از متن: ‏ 
مبلغ عيسوی اکثراٌ يک آيت را برای شما نقل قول خواهد کند که هيچ ارتباطی به متن و مضمون نداشته ‏باشد. وقتيکه همان سوره که اين ايت شامل آن است بطور کامل خوانده شود، به واضحت معلوم میشود ‏که هيچ حمايه يی از گفته ها و موقف او نمي‌کند. بسياری تاکتيک های داعيين عيسويت که در فروش ‏عقايد شان از آن کار ميگيرند، شباهت زيادی به بازر تيزی فروشنده های دغلباز و قسم خور دارد. از ‏اين روش ايشان نکته نقاط قابل توجه ذيل استنباط مي‌گردد: ‏ 
چرا يک شخص عقيده و مذهب خود را به اين شکل فريب آميز و ذليلانه تبليغ مي‌کند؟ جواب آن اينست: ‏که او ميداند که فروش يک جنس کم اصل و خراب مشکل است و تا اينکه بی ارزشی آنرا پنهان نکند و ‏از راه دروغ و نيرنگ پيش نيايد، نميتواند مشتری را فريب دهد. ‏ 
آيا خداوند کمک نمي‌کند کسی را که در جستجوی يافتن راه حق باشد؟ ‏ 
چرا مسلمانان را هدف قرار مي‌دهند؟ با در نظر داشت اينکه جوامع عيسوی از هر معيار که ببينيد مبتلاء ‏به ورشکست معنوی و اخلاقی بوده و مسلمانان سرشار از دولت ايمان استند. اين مبلغين تمام درهای حق و ‏انصاف را بروی خود مسدود یافته‌اند، اما کينه، لج، بخل، و نفرت که در مقابل مسلمانان دارند آنها را ‏وادار ميکند به انتخاب و عمل به زشت ترين روش ها. ‏ 
اگر شما واقعا علاقمند مذهب و عقيده ايد چرا نزد يک شخصی که معلوما ت کافی در قسمت اسلام دارد ‏نمی رويد، به عوض اينکه مسلمانان بی تجربه ، ضعيف و بی دفاع را هدف سوالها ابليسانه خود قرار ‏دهيد. باوجود اينکه پاسخ و رد آن سوال های خود را بار ها از منابع موثق اسلامی دریافته ايد. 


استهزا و تمسخر: ‏ 
شمار زيادی از نشرات که بزبان ساده و روان انگليسی توسط مسلمان‌ها در مورد توضيح اسلام نوشته شده ‏است ، وجود دارد. اما شما به کتابخانه های عامه برويد و ببينيد که يک قسمت زياد اين نشرات که در ‏دسترس مردم قرار داده شده توسط مستشرقين و مبلغين عيسويت نوشته شده است. 
شما فکر مي‌کنيد که چه انگيزه‌ای باعث مي‌شود که يک شخص کتابی در قسمت يک مضمونی مي‌‏نويسد که به آن ايمان ندارد و آن مضمون قبلاٌ درکتاب‌های زيادی مورد بحث قرار گرفته است؟ 
بخاطر داشته باشيد! ترجمه قران کريم که توسط مسيحين - فقط بخاطر بد نام ساختن اسلام انجام گرفته، ‏نمونه‌ای از چنين اعمال زشت شان مي‌باشد. 

‏ 
جنگ های صليبی : ‏ 
همه را بشمول زنان و اطفال بی دفاع وهر کسيکه در مسير راه شان قرار گرفت، قتل کردند. البته با گذشت ‏چندين صد سال اين جنگجويان صليبی در روش خود بهبود بخشيده اند، حالا فقط يک تعدادی از زنان را مي‌‏کشند و با متباقی آنان زنا مي‌کنند. قرن بيستم شاهد "تصفيه کاری های نژادی" که در عوض (جنگ های ‏صليبی) بکار برده مي‌شود، مي‌باشد. در سال 1996 يکی از مصدومين خُردسال عبارت بوده از يک ‏دخترک 4 ماهه در بوسنيا که با آن زنا صورت گرفته است. ‏ 
دو انگشت بسياری از زنان و و اطفال توسط صرب ها قطع گرديده است تا يادبودی از (تثليث) باقی بماند.

 
راه حل: 
در حالي که ما مسلمانان همه به اين عقيده هستيم که قرآن کلام خداوند جل جلاله است و ميخواهيم ساير ‏بشريت آنرا بپذيرد ليکن به اين هم عقيده دارِيم که خداوند خودش آزادی مذهبی را داده است و به آن احترام ‏می گذاريم. با در نظر داشت چنين عقيده يی ما همه، از آنهاييکه غير مسلم هستند مي‌خواهيم که قلب و فکر ‏خود را با دانستن اينکه اسلام چه و چطور است، منور سازند. اميدوارِيم که مسلمانها، مسيحين ، و يهودی ‏ها راه هايی را دريابند که بصورت مشترک بد اخلاقی، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی را از بين ‏ببرند و در زمين صلح و امنيت را شايع سازند. ‏ 
اميدوارِيم که مسلمانها، مسيحين ، و يهودی ها راه های را دريابند که بصورت مشترک در آوردن صلح و ‏امنيت در زمين موفق شوند با ازبين بردن بد اخلاقی ، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی. ‏ 
مسلمانها از فرصت درک ، تفاهم و مذاکره با مذاهب ديگر استقبال گرم ميکنند. برعلاوه، مااعتراضی بالای ‏گروپ های ديگر نداريم که نظريات و عقايد خود را با آنانيکه علاقمند آن نظريات باشند، توضيح بدهند. ‏مگر اين غير قابل قبول است که داعيين عيسويت مذاهب ديگر را تحقير نمايند و از روش های فريب کارانه ‏استفاده نموده وبه اذيت اجتماع بپردازند. مثال اين روش آنها مانند آن فروشنده است که مستچر به فروش ‏مواد بی ارزش شده و برای اجرای اين ماموريت به او آموزش حرفه داده شده که شامل بر دروغ و نيرنگ ‏است.

 
استفاده از منابع مناسب: ‏ 
تعدادی زيادی از مسلمانان وقت خود را در مطالعه در مورد اسلام صرف مي‌کنند تا راهی را برای ‏رسيدن به نور حقيقی در يابند. لهذا اينها با روش گمراه کننده داعيين عيسويت ممکن است آشنا نباشند. اگر ‏شما ضرورت به مشوره‌ای در مورد همچو مشکلات داريد، لطفاً با آناني که از شيوه‌ي رفتار اين عيسوی ها با ‏خبرند و مي‌دانند که با آنها از کدام سلوک پيش آيند، در تماس شويد. 

 

  
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

عن قيس قال: «رأيت أبا بكر أخذا بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد».  قيس مي‌گويد: «ابوبكر را در حالي ديدم كه كناره‌ي زبانش را گرفته بود و مي‌گفت: اين، همان چيزي است كه مرا به گناه و عذاب گرفتار مي‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010