Untitled Document
 
 
 
  2020 Nov 28

----

12/04/1442

----

8 آذر 1399

 

تبلیغات

حدیث

 

 پيامبر صلى الله عليه و سلم فرمودند: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" (روايت احمد 26/1) ، يعنى: "هيچ مردى نيست كه با زن (نامحرمى) خلوت كند مگر اينكه شيطان شخص سوم آنها خواهد بود".

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

الهیات و ادیان>فرقه ها و مذاهب>الاوپوس دیی

شماره مقاله : 1245              تعداد مشاهده : 689             تاریخ افزودن مقاله : 28/10/1388

الاوپوس ديى
EL OPUS DEI INSTITUTO SECULAR

تعريف:
الاوپوس ديى يك گروه ديني بدون رهبانيت، نصراني كاتوليكي معاصر است، كه بخاطر رواج يافتن تعاليم انجيل، و بازگشت به مسيحيت اول ميكوشد، آنهم مطابق ضوابط و قوانين تنظيمي دقيق و محكم، و استفاده فراوان از اسباب عصر جديد، راه پشرفت خود را ضمن سيطره بر جوانب سياسي، اقتصادي و تربيوي جستجو مينمايد، نامش مفهوم: « جمعيت صليب مقدس» وهمچنان « تنظيم كار في سبيل الله» را افاده مينمايد.

تأسيس و افراد برازنده:
-اين تنظيم را قسيس خوسيه ماريا اسكريفا JOSE MARIAESCRIVA در تاريخ 2 اكتوبر 1928م در اسپانيا تأسيس نمود، وي بخاطر اينكه تنظيم خود را مقدس جلوه دهد ميگويد: او از جانب خداوند U توسط وحي برين كار گماشته شده است.
-در سال 1930م بخش نسوانش نيز بر وفق بخش ذكورش تأسيس گرديد، نظم و انتشارش همانند بخش ذكور بود.
-افكار اسكريفا زمين پر علفي در اسپانيا، در دور حكومت جنرال فرانكو، براي خود يافت خصوصا بعد از به پايان رسيدن جنگ داخلي درآن كشور.
-از جملهء اعضاء حزب افرادي هم است كه به وزارت اسپانيا رسيده اند وفعـلا هم وزير هستند، بلكه بخش اعظم وزراء را همين افراد تشكيل ميدهند، كه از جملهء اينها اند:
1-وزير صنايع: لوبيث برافو.
2-وزير عدليه: اوميرو.  
3-وزير تربيه: تاناجو. 
4-وزير زراعت : امبروار.
-از جملهء افراد برازنده تنظيم در ايطاليا: وزير تربيه : فلاكوي ، وزير داخله: سيلفارو، رئيس مناهج وزارت تربيه: فازو، و رئيس دانشگاه كاتوليكي ميلاد: ادرينو بوسدا، كه سال 1985م به رياست آن رسيد.
-آنان فعلا حد اقل سي نماينده در پارلمان اسپانيا دارند كه همه اعضاء تنظيم است و طبق اوامر آن كار ميكنند.
-اسقف ها و قسيس هايى هم است كه به طور پنهاني عضو تنظيم اند و در بين طبقات و جمعيات مختلف مردم اسپانيا ، و در داخل اردو كار ميكنند.
-رياست دراسات لاهوتي در روما نيز متعلق به همين تنظيم است، كه آن رياست در حقيقت شاخهء دانشگاه نافاراي اسپانيا است.

 افكار و معتقدات:
 أول: افكار ديني و تنظيمي:
-اهداف اين تنظيم، ديني مسيحي خالص است، تنظيم بخاطر اعلاء و پخش مسيحيت طبق عقايد كاتوليكي، از طريق تربيه، سياست و اقتصاد كار ميكند.
-تنظيم مشتمل بر افراد ديني، و سـائر مسيحيان، غـير از افراد ديـني ميباشـد، 
همچنان مشتمل برطبقهء ذكور و اناث ميباشد، ولي توجه جدي به جوانان دارد.
-تنظيم افراد خود را تشويق ميكند كه الگوي خوبي براي ديگران باشند ، همچنان به سري بودن و پنهان كاري توصيه مينمايد.
-تنظيم به تربيهء جدي افراد خود كه مبني بر جديت ، عفت، حسن خلق، و زندگي خشن باشد توجه زيادي مبذول ميدارد، گويى ميخواهد در افراد خود روحيهء مسيحيان اوائل را زنده سازد.
-تنظيم در پذيرش افراد، در معامله بين أعضاء بعد از مرحلهء پذيرش، و حتى در حالات استعفاء و كناره گيري، بر ضوابط دقيقي استوار است، كارهارا طوري توزيع ميكند كه هر كار را به كاردان آن ميسپارد، و به افراد خود حق شكايت و اعتراض را ميدهد.
-تنظيم روي به تكميل بوده ميخواهد بين جوانب روحي و ديني و بين استفاده از هر آنچه تمدن جديد به ارمغان مياورد از قبيل اسباب تنظيمي دقيق كه داراي بر نامه ها، اهداف، ضوابط، و موارد مالي ميباشد، ملائمت و موافقت بياورد.
-در اصل اين تنظيم بخاطري نشأت كرد كه در پهلوي نظام جنرال فرانكو باشد، تأييد و پشتيباني فرانكو از اين تنظيم تأثير زيادي در نفوذ و انتشارش از خود بجاگذاشت.
-ممكن است كه گفته شود:آن يك تنظيم ديني كاتوليكي است كه حركتش به مقتضاي اهداف وحسب مصلحتش در سيطره سياسي و اقتصادي بر كشورهاي مختلف عالم وخصوصا بر اسپانيا ميباشد،همين تنظيم يك امپراطوري اقتصادي وصنعتي عجيبـي را تشـكيل داده كه به شكل پيـشرفته ترين و جـديدترين امـپراطـوري هاي اقتصادي و صنعتي مختلف الانواع موجود در عالم ميباشد.
-تنظيم ميخواهد با تمام جديت در مقابل مفكورهء سازمان هاي دست چپي، ليبرالي و ماسوني بايستد.
-وقتي كسي پشنهاد شامل شدن را در تنظيم ميكند بر وي لازم است كه منتظر (ارادهء رب) باشد، و ارادهء رب نزد آنان اينست كه شخص بايد در تنظيم داخل شود و بعد از شش ماه زندگي در تنظيم و ميان روحانيت آن به شكل رسمي پذيرفته ميشود.
-شش سال بعد از پيوستن، مجلس اخلاص و وفاء برگذار ميشود تاكه عضويت سابقه اش را به شكل نهايى تأكيد نمايد، و در همين مجلس برايش انگشتري داده ميشود كه نگين آن از احجار كريمه ميباشد، و بر وي لازم است كه آن انگشتر را در طول زندگي خويش باخود داشته باشد.
-تعداد زيادي از افراد تنظيم خر را شعار خود ميگردانند و ميگويند: عيسى u وقتي در قدس داخل ميشد بر خر سوار بود، از جملهء دعاهاي اسكريفا اين قولش بود كه خطاب به پروردگارش ميگفت: (من خر گرگين توام).
-جوانب روحي حركت بر اشياء آتي تمركز دارد:
1-بوسيدن زمين وقت بيدار شدن از خواب.
2- نيم ساعت براي حمام كردن و تراشيدن.
 3-سي دقيقه براي نماز فردي، و بعد از آن ده دقيقه تقديس اجتماعي.
4-بعد از چاشت زيارة قربانگاه مقدس، و بعـد از آن به مـدت سه سـاعت خاموشي كوچك (صمت الأصغر).
5-( العصرونيه) و آن وقت خاصي است براي مجلس وكار اجتماعي كه در آن بعضي دعوت شدگان حاضر ميباشند، و مناقشات و بحث هايي در امور دين و يا در بارهء حادثهء خاصي از امور دين داير ميگردد.
6-سي دقيقه براي نماز اختصاص دارد.
7-در آخر روز كه آنوقت نماز هم ادا ميشود ، بعد از اداي آن از كارهاي روحي و يا مالييكه در خلال روز انجام يافته ، ارزيابي و بازرسي صورت ميگيرد، بعد از اين ها صمت اكبر ( خاموشي بزرگ) شروع ميشود كه تا روز آينده سخن گفتن را ممنوع ميسازد.
8-قبل از خواب اعضاي حزب نقش صليب را با دستهاي خويش بر جسم خود رسم ميكنند، و آب مقدس را بر بستر خود ميپاشند، بعدا نماز كوتاهي ادا ميكنند و ميخوابند.

دوم تشكيلات تنظيمي:
-مجلس عام: متشكل از رئيس عام، سكرتر عام، معاون عمومي، و افراد برازنده از چهارده كشور ميباشد، همين مجلس است كه تصميم هاي نهايى را ميگيرد و فيصله هاي عمومي از همين جا صادر ميشود، اين مجلس قوت عالي و بالا در تنظيم به سطح تمام عالم شناخته مي شود، يعني تنظيم با همه فروعات و اقسام سه گانه اش كه عبارت از: قسيس ها، شهري ها، و بخش اناث است، زير سلطه و تأثير همين مجلس است.
-قسيس بودن: اين بالاترين مرحله اي است كه يك عضو به آن ميرسد.
-عضو نظامي. 
-فدايى.
-عضو غير نظامي.
-مددگار.
-اعتراف نيمه رسمي كليساي اسپانيا برين تشكيلات تنظيمي الاوبوس دي، تنظيم را تقويت بخشيد و در انتشارش كمك نمود.
-مؤسس تنظيم توجه خوبي را از جانب فاتيكان مشاهده نمود، و همين باعث شد كه از اسپانيا به روما انتقال كند، و آنجا به طور نهايى اقامت گزيند، و آنجا را مقر رهبري حزب گرداند.
-اسكريفا در طول حيات خود رهبر و رئيس همين تنظيم بود ، و در سال 1975م درگذشت.

سوم تأليفات:
-اسكريفا سال 1934م كتاب خردي نوشت بنام ( اعتبارات روحيه) ولي كتاب ناگهان مخفي كرده شد و جايش را كتاب ( الطريق) گرفت كه به حيث انجيل تنظيم شناخته ميشود.
-اسكريفا كتاب ديگري هم دارد كه برآن دكتوري خودرا گرفته است، همچنان كتابهاي خرد ديگري هم دارد درباره نمازهاي شان.
-از جملهء كتاب هاي تنظيم كتاب ( القيمة الإلهية للانسان) است كه آنرا خوسي اور تيغا تأليف نموده، و در آن از انسان كاتوليكي صليبـي صحبت ميكند، و كتابي بنام ( روحانية العلمانيين) كه آن را خوان باركيستا توريو تأليف نموده است.

چهارم : امكانيات تنظيم :
-اعضاء تنظيم در اين ايام تقريبا به 72000 بالغ ميگردد، كه اين عدد از 78 جنسيت است، نيم آنها در اسپانيا ميباشند، همچنان تنظيم زياده از 700 مكتب ابتدائي، تمهيدي، ثانوي، معهد، ليله براي طلاب، و مركز ثقافتي، در اختيار خود دارد، كه در هرگوشهء عالم منتشر ميباشد، واز آنجمله 497 دانشگاه و مكتب عالي است.
همچنان در تصرف و ملكيت تنظيم است: 52 دستگاه راديوئي، 12 شركت سينمائي، 694مجله 38 آژانس خبري، 13 بانك، و ديگر شركت ها، مراكز صنعتي و محلات.
-تنظيم تسلط تقريبا كامل بر مجلس اعلي ابحاث علمي در اسپانيا يافته است.
-تنظيم تنها در اسپانيا 21 ليلهء طلاب را در اختيار دارد كه مستقيما آنان را سرپرستي مينمايد.

ريشه هاي فكري و اعتقادي :
-اين تنظيم يك تنظيم نصراني كاتوليكي است كه به بازگشت به طرف نصرانيت اول دعوت ميكند، و از امكانيات عصر جديد استفاده مينمايد.
-تنظيم ديني، سياسي، اقتصادي، و تربيوي است.-تنظيم به همه عقايد نصرانيت از قبيل: تثليث[عقيده به سه خدا] پدر و پسر و روح القدس، عذراء ، صليب، فداء، قرباني ها، خـطأ و خـوردن گوشـت خنزير و ديـگر عقايد نصرانيت معتقد است.

انتشار و جاهاي نفوذ:
-هيچ قريهء مسيحي در عالم نيست كه درآن اين تنظيم وجود نداشته باشد، آنقدر دايرهء نفوذش فراخ شده كه تقريبا زياده از پنجاه دولت را شامل گرديده است وطي اين نفوذش در تمام جوانب فكري، ثقافتي، سياسي، ومالي دست يافته است.
-قوت اصلي آن در مناطق آتي تمركز دارد: اسپانيا كه لنگر اساسي اش آنجا واقع گرديده است، ايطاليا كه مركز رئيسي و عمومي اش در روما جاده فيرلا برورو است، و ظيفه اين مركز اداره و تنظيم امور است، فلپين در شرق آسيا، مكسيكو و فنزويلا در امريكاي لاتين، و در كولومبيا، بيرو، تشيلي، و اخيرا در ارجنتين و در كينيا در افريقا،نيزدر ميان زندگي مردم عام نفوذ كرده اند، ولي اندازهء نفوذ باهم تفاوت دارد.

مراجع:
1-كتاب ها و مؤلفاتي كه خود تنظيم آنرا نشر مينمايد، كه بعضي از آنها در فقرهء مؤلفات، در همين بحث ذكر شد.
2- منظمة الأوبوس ديى : النشأة، تقريري است در فايل هاي «الندوة
التنظيم، التطور العالمية للشباب الإسلامي».
3-دستور هيئة الأوبوس ديى نيزتقريري است در فايل هاي «الندوة العالمية للشباب الإسلامي»

به نقل از: موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروهها (به زبان فارسی)، نويسنده : دکتر حماد الجهني، مترجم : محمد طاهر (عطائي)، الناشر: مركز الثقافة الإسلامية " بخارى".  
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمودند: «اسلام را لغزش علما و جدل‌های منافقین دانا به قرآن و امامان گمراه، نابود می‌سازد». ‏"محض الصواب" (2/717).

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 1452
دیروز : 6572
بازدید کل: 6574818

تعداد کل اعضا : 608

تعداد کل مقالات : 11123

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010